:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

ประวัติความเป็นมา

 

 

        เมื่อปี พ.ศ. 2583 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ขึ้นที่พระพุทธ จังสระบุรี เพื่อดำเนินการจัดสรรที่ดินให้กับราษฏรที่ยากจนเข้ามาทำกิน


        ต่อมาปี พ.ศ.2501 ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้สั่งให้จัดตั้งนิคมเขตอำเภอพัฒนานิคม และจัดสรรที่ดินให้กรรมกรสามล้อ พ่อค้าแผงลอยเข้ามาทำกิน พร้อมกับจัดตั้งที่ทำการนิคมสร้างตนเอง ต่อมาปี พ.ศ.2503 มีโจรผู้ร้ายชุกชุมรบกวนความสงบ จึงได้ยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอพัฒนานิคม และจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม ก่อสร้างที่ทำการในพื้นที่ ที่ดินตามทะเบียนที่ราชพัสดุ ลบ 77 เนื้อที่ 10 ไร่ 30 วา (เลขที่ 149 หมู่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี) และต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ก่อสร้างที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม
 

 
อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม
 

 

 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::