:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคม

 

ผู้บังคับกอง สถานีตำรวจภธรพัฒนานิคม
     
1. ร.ต.อ. ชวลิต วีระพัฒนกุล พ.ศ. 2506 - 2507
2. ร.ต.อ. ภิรมย์ เชื้อวงศ์ พ.ศ. 2507 - 2510
3. ร.ต.อ. พโยม เยาวะประภาษ พ.ศ. 2510 - 2515
4. ร.ต.อ. วิจิตร อารีรัชกุล พ.ศ. 2515 - 2516
5. ร.ต.อ. สุพล ตรีพงษ์พันธุ์ พ.ศ. 2516 - 2517
6. ร.ต.อ. ชูศักดิ์ โภชนพันธุ์ พ.ศ. 2517 - 2519
   สารวัตรใหญ ่สถานีตำรวจภธรพัฒนานิคม
     
1. ร.ต.อ. ชูศักดิ์ โภชนพันธุ์ พ.ศ. 2519 - 2524
2. พ.ต.ท. ประยูร ประสาทกิจ พ.ศ. 2524 - 2525
3. พ.ต.ท. ประวุฒิ ศิลปสุวรรณ พ.ศ. 2525 - 2526
4. พ.ต.ท. พจน์ แก่นเพ็ชร พ.ศ. 2526 - 2528
5. พ.ต.ท. เสน่ห์ ชื่นจู พ.ศ. 2528 - 2530
6. พ.ต.ท. โอวาท มานะจิตต์ พ.ศ. 2530 - 2533
7. พ.ต.ท. อุดม บัวศรี พ.ศ. 2533 - 2534
8. พ.ต.ท. อนันต์ ปูรณานนท์ พ.ศ. 2534 - 2535
9. พ.ต.ท. ประสงค์ เสริมสุข พ.ศ. 2535 - 2537
     
รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคม
     
1. พ.ต.ท.ประสงค์ เสริมสุข พ.ศ. 2537 - 2538
2. พ.ต.ท.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ พ.ศ. 2538 - 2539
     
ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอพัฒนานิคม
     
1. พ.ต.อ. รุจิรัตน์ หลุ่มบุญเรือง พ.ศ. 2539 - 2542
2. พ.ต.อ. ชำนาญ เครือบัว พ.ศ. 2542 - 2543
3. พ.ต.อ. ณพดฬ พิณพิพัฒน์ พ.ศ. 2543 - 2546
4. พ.ต.อ. ธนปพล เคยนิยม พ.ศ. 2546 - 2550
5. พ.ต.อ. สำราญ จงพุทธภูมิ พ.ศ. 2550 -2551
6. พ.ต.อ. สมบูรณ์ สุทธิวงษ์ พ.ศ. 2551 - 2555
7. พ.ต.อ. เกียรติพงษ์ ทองเพียร พ.ศ. 2555 -2558
8. พ.ต.อ. ดิเรก แจ่มสุธี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::