:สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::

การประกันตัวผู้ต้องหา

 

 

ในกรณีที่ท่านต้องการประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งถูกคุมขังอยู่ในชั้นสอบสวน ท่านควรมีหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.

บัตรประจำตัวประชาชน

2 .

หลักทรัพย์ที่จะใช้เป็นหลักประกันได้แก่

 

2.1

เงินสด (เงินตราของรัฐบาลไทยเท่านั้น)

 

2.2

โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่า

มีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน

 

2.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.)ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือพนักงานสอบสวนเชื่อว่ามีราคาไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาประกัน

 

2.4

พันธบัตรรัฐบาล

 

2.5

สลากออมสินและสมุดเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

 

2.6

ใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร

 

2.7

ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไปแล้ว

 

2.8

ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว

 

2.9

เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง

 

2.10

หนังสือรับรองของธนาคาร เพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีที่ผิดสัญญาประกัน

3.

ในกรณ๊ที่ผู้ยื่นขอประกันมีครอบครัวแล้ว จะต้องทำหนังสือแสดงการอนุญาต

จากสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีไปด้วย

 

วิธีปฏิบัติ

1.

ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหา พบและยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าท

ี่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม

2.

หากไม่อาจยื่นคำร้องประกันได้เองให้ร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่

ี่ช่วยเขียนคำร้องให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

3.

เมื่อพนังานสอบสวนรับคำร้องแล้ว ให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย

4.

เจ้าพนักงานพิจารณาแจ้งผลการ สั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับคำร้อง

5.

หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้าให้รีบเข้าพบหรือแจ้งต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือหัวหน้าสถานีทราบทันที

 

 

       

                

 
  ี

 

 

 

 :สถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร 036-491339::